پند آزما شرق
Language : English
ترازو
مدل 5300P
تنها ترازوی 75Kg با دقت 5gr و چاپگر
مدل 3100
مدل 5100
تنها ترازوی صنعتی با دقت 1gr
مدل 5300
تنها ترازوی 75Kg با دقت 5gr
© 2018 Pand Azma Shargh Co.